FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 

Q:  ถ้าลืมรหัสผ่านจะต้องทำอย่างไร
A: ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านสามารถกดปุ่ม Forget Password เพื่อให้ระบบตั้ง Password ใหม่ไปยัง E-mail

Q:  หาก upload ข้อมูลหรือเอกสารประกอบในใบสมัครไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร
A: ผู้สมัครสามารถแนบไฟล์ได้ไม่เกินขนาด 10 MB / 1 ไฟล์ ดังนั้น กรุณาตรวจสอบขนาดของไฟล์ก่อน Upload เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

Q:  ข้อมูลหรือเอกสารประกอบมีการกำหนดรูปแบบของเอกสารหรือไม่
A: ข้อมูลหรือเอกสารประกอบจะต้องอยู่ในรูปแบบของไฟล์  DOCX, PDF, JPG  ที่มีขนาดไม่เกิน 10 MB ต่อ 1 ไฟล์เท่านั้น

Q:  สามารถเลือกตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครได้มากกว่า 1 ตำแหน่งหรือไม่
A: ผู้สมัครสามารถเลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง โดยกด "Apply now"

Q:  หากยังไม่มีคะแนน TOEIC สามารถสมัครงานกับ IRPC ได้หรือไม่
A: สามารถกรอกใบสมัครไว้ได้ แต่สำหรับผู้ที่สมัครตำแหน่งที่ต้องการวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จะต้องสอบ TOEIC ให้เรียบร้อยก่อนที่บริษัทฯ จะเรียกสัมภาษณ์ โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป

Q:  หากเอกสารประกอบการสมัครงานไม่ครบ สามารถสมัครได้หรือไม่
A: ผู้สมัครกรอกสมัครได้ทันที และสามารถกลับมาเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเพิ่มเติมเอกสารที่ยังขาดได้ใน View Profile > My documents

Q:  หากต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในการสมัครแต่ละตำแหน่งงาน ต้องทำอย่างไร
A: ผู้สมัครเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ที่ View Profile > Jobs Applied เลือกแก้ไขตำแหน่งที่ได้สมัครไปใน Menu นี้จะแสดงข้อมูลว่าผู้สมัครได้สมัครงานไว้กี่ตำแหน่ง

Q:  หากยังไม่เกณฑ์ทหาร สามารถสมัครงานกับ IRPC ได้หรือไม่
A: สามารถกรอกใบสมัครไว้ได้ แต่ทางบริษัทฯ จะรอให้พ้นจากการเกณฑ์ทหารก่อนจึงจะพิจารณา

Q:  หากยังไม่มีตำแหน่งงานว่างสมัครไว้ก่อนได้หรือไม่
A: สามารถกรอกใบสมัครไว้ได้ หากมีตำแหน่งว่างที่ตรงกับคุณสมบัติของท่านจะพิจารณาในโอกาสต่อไป

Q:  หากพบปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้กรอกใบสมัครไม่สำเร็จ ต้องทำอย่างไร
A: ผู้สมัครสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ recruit@irpc.co.th หรือโทรศัพท์ 038-611333 ต่อ 1194, 1995