Loading...
Share this Job

Procurement Officer

Date: 17-Mar-2021

Location: Bangkok Office

Company: IRPC Public Company Limited

Job Summary:

จัดซื้อจัดหา วัตถุดิบ สารเคมี กลุ่มสินค้า Non-Hydrocarbon เครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ วัสดุ ระบบต่างๆ รวมทั้งจัดจ้างผู้รับเหมาและผู้ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันตามกำหนดเวลา และในราคาที่เหมาะสม (เฉพาะส่วนงานจัดซื้อ)/ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ สารเคมี กลุ่มสินค้า Non-Hydrocarbon เครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ วัสดุ ระบบต่างๆ รวมทั้งจัดจ้างผู้รับเหมาและผู้ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ/งานพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดหา ทันตามกำหนดเวลา และในราคาที่เหมาะสม

Responsibilities:
1.จัดซื้อจัดหา วัตถุดิบ สารเคมี กลุ่มสินค้า Non-Hydrocarbon เครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ วัสดุ ระบบต่างๆ รวมทั้งจัดจ้างผู้รับเหมาและผู้ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันตามกำหนดเวลา และในราคาที่เหมาะสม (เฉพาะส่วนงานจัดซื้อ)
2.ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ สารเคมี กลุ่มสินค้า Non-Hydrocarbon เครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ วัสดุ ระบบต่างๆ รวมทั้งจัดจ้างผู้รับเหมาและผู้ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ/งานพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดหา ทันตามกำหนดเวลา และในราคาที่เหมาะสม
3.จัดทำใบสั่งซื้อ เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับจัดซื้อจัดหาภายใต้ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดหาที่กำหนด และบริหารสัญญา ทั่วไป (เฉพาะส่วนงานจัดซื้อ)
4.ประสานงานและติดตามงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินงานจัดซื้อจัดหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
Qualification:

1.ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ  วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.ประสบการณ์ 0-5 ปี

3.TOEIC 550