Share this Job

บริษัท อินโนโพลีเมด (Innopolymed)Technical Sale Officer

Date: 29-Jun-2022

Location: Bangkok Office

Company: IRPC Public Company Limited

Job Summary:

บริษัท อินโนโพลีเมด (Innopolymed)

1.บริหารการขายตามแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดระยะสั้น และระยะยาว  ในผลิตภัณฑ์ของ บริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด (เช่น ผ้า Meltblown, Spunbond, SMS, SMMS เป็นต้น) สำหรับตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งในกรณีขายตรง และการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย ปริมาณและยอดขายที่กำหนด

2.วิเคราะห์ และ บริหารจัดการข้อมูลความต้องการปัจจุบัน และอนาคตของลูกค้า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการนั้น ๆ  สำหรับผลิตภัณฑ์ของ บริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด ให้กับลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ 

3.ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลาดใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์ของ บริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และ ผลักดันการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

4.ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน ราคา และ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อติดตามสถานการณ์ และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อไป

 

Qualification:

          ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ สาขา เคมี, เทคนิคการแพทย์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, พยาบาล หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง 

มีความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับงานผลิตภัณฑ์ Petrochemical , อุตสาหกรรมวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์, อุตสาหกรรมผ้าไม่ทักทอ (Non-Woven)

มีประสบการณ์ในด้านบริหารงาน ขาย การตลาด และบริการทางด้านเทคนิคในผลิตภัณฑ์

Responsibilities:

1.บริหารการขายและการตลาดระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของ บริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด

2.บริหารการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด สำหรับลูกค้าภายในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งในกรณีขายตรง และการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย 

3.เจรจาการซื้อขาย และการทำสัญญาทั้งระยะสั้นและยาวกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายของบริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด

4,วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการปัจจุบัน และอนาคตของลูกค้า และบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาด กับความต้องการนั้น ๆ 

5.จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูล และทางเลือกให้ผู้บริหารเพื่อการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ เมื่อจำเป็น

6.ติดตาม วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของ สถานการณ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ ตลาดและคู่แข่ง รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อวางแผน การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์

7.  บริหาร จัดการ  Inventory สำหรับผลิตภัณฑ์ ของ บริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด

8.แสวงหาความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการทางด้านเทคนิค และแก้ไขข้อร้องเรียนให้กับลูกค้า 

9.ส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนา วิธีการทำงาน, เครื่องมือ, ระบบการขายที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อมโยงระบบต่างๆ เพื่อให้ดำเนินงานขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

10.ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามข้อกำหนด,  สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร และถูกต้องตามระบบ ISO

11. วิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำเสนอแนวโน้ม, โอกาส และปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต    รวมถึงนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น