Loading...
Share this Job

Engineering & Maintenance Engineer

Date: 20-Mar-2021

Location: Rayong Office

Company: IRPC Public Company Limited

Responsibilities:

1. ปฎิบัติงานด้านวิศวกรรม (Engineering) และบำรุงรักษา (Maintenance) ในงานรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมี ประสิทธิภาพให้เป็นไปตามแผนและแนวทางที่กำหนด
2. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในงานวิศวกรรมและบำรุงรักษาที่รับผิดชอบเพื่อเพิมประสิทธิภาพเครื่องจักร
3. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทำคู่มือการทำงานเพื่อพัฒนามาตรฐานงานบำรุงรักษาในงานรับผิดชอบ

Qualification:

1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟา เครื่องกล เครื่องมือวัดคุม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์การทำงานในโรงงานปิโตรเคมีและการกลั่น 0-3 ปี