Share this Job

Plant Operator

Date: 26-Jul-2022

Location: Rayong Office

Company: IRPC Public Company Limited

Responsibilities:

1.จัดเตรียมอุปกรณ์ วัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดและมีประสิทธิสภาพพร้อมใช้งานได้ตามแผนการผลิต
2.ควบคุม ดูแล Process Plant/เครื่องมือ ให้อยู่ในสภาวะปกติ
3.ปฎิบัติงานผลิตในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
4.บันทึก Log sheet ในการฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานบันทึกประจำวัน

Qualification:

1.ปวส.สาขาปิโตรเคมี เคมี  ช่างยนต์ เครื่องกล จักรกลหนัก เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน
2.ถ้ามีประสบการณ์ด้านการผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ