Share this Job

Reliability and Integrity Engineer

Date: 27-Jun-2022

Location: Rayong Office

Company: IRPC Public Company Limited

งานวิเคราะห์อุบัติการณ์ (Defect Elimination Engineer)

 

Job Summary:
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เครื่องจักร /อุปกรณ์ ไฟฟ้า เครื่องมือวัด และเครื่องกล เพื่อนำไปสู่แนวคิด เกี่ยวกับกลไก หรือรูปแบบ การเกิดความเสียหาย ที่เป็นไปได้สนับสนุน เป็นประโยชน์ กับการปฏิบัติงานวิเคราะห์อุบัติการณ์
2. มีความรู้ ความเข้าใจ ข้อกำหนด และมาตรฐาน(Code & Standard) ด้านวิศวกรรม(Engineering) และด้านบำรุงรักษา(Maintenance) สามารถประยุกต์นำมาใช้ในงาน ด้าน Reliability and Asset Integrity
3. มีความรู้ความเข้าใจ เครื่องมือที่มีกระบวนเป็นขั้นตอน DEM (Defect Elimination Management) เพื่อนำทีม วิเคราะห์อุบัติการณ์ เกี่ยวข้องกับ เครื่องจักรอุปกรณ์ กระบวนการผลิต หารากสาเหตุ กำหนดมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ ติดตามการนำมาตรการ ไปดำเนินการจนแล้วเสร็จ รวมถึง การสอนงาน เพื่อมาตรฐานการวิเคราะห์อุบัติการณ์ภายในโรงงาน และการแชร์บทเรียนรู้ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำในพื้นที่ อื่นๆ
4. มีความรู้ความเข้าใจ ระบบที่เป็นศูนย์กลางวิเคราะห์อุบัติการณ์ ของบริษัท เพื่อการดูแลระบบ การใช้งาน การปรับปรุง พัฒนา อย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพ
5. มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง Bad Actor Management เพื่อนำทีม บริหารจัดการ Bad Actor โดยรวบรวมรายการ ร่วมจัดทำแผนงาน ติดตาม ความคืบหน้าการดำเนินงาน การเลื่อนแผนงาน เพื่อ สนับสนุนการจัดการ ด้าน Reliability and Asset Integrity
6. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์นำมาใช้งาน เกี่ยวกับการจัดการ ด้านฐานข้อมูล (Database) สามารถวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดตัวชี้วัดเพื่อนำไปสู่ การพิจารณาออกแผน เพื่อ การปรับปรุง พัฒนาระบบงาน การจัดการสภาพปัญหา การนำระบบ Digital มาใช้อำนวยความสะดวกการดำเนินงาน การยกระดับความรู้ความสามารถ เป็นต้น ได้แบบบูรณาการ

 

Job Specifications:
1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่สนใจงานวิเคราะห์อุบัติการณ์
2. ประสบการณ์การทำงานในโรงงานปิโตรเคมีและการกลั่น 0-3 ปี
3. TOEIC Score อย่างน้อย 550 คะแนน
 

งานความเชื่อมั่นด้านเครื่องมือวัดและไฟฟ้า (Instrument&Electrical Integrity Engineer)

 

Job Summary :

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เครื่องจักร/อุปกรณ์ ไฟฟ้าและเครื่องมือวัด  เพื่อนำไปสู่แนวคิด กำหนดกลยุทธ และแนวทาง วางแผนบำรุงรักษา ในเชิงรุก และเชิงรับ
2. มีความรู้ ความเข้าใจ ข้อกำหนด และมาตรฐาน(Code & Standard) ด้านวิศวกรรม(Engineering) และด้านบำรุงรักษา(Maintenance) สามารถประยุกต์นำมาใช้ในงาน ด้าน Reliability and Asset Integrity
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนงานบำรุงรักษา เครื่องจักร/อุปกรณ์ ไฟฟ้า และเครื่องมือวัด ในเชิงรุก และเชิงรับ
4. มีความรู้ความเข้าใจ เครื่องมือที่มีกระบวนเป็นขั้นตอน SIL (Safety Integrity Level) และ SCE (Safety Critical Element) เพื่อนำทีม ใช้ประเมินกำหนดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย กำหนดวิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฯ แบบเชิงรุก ภายใต้การจัดการความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นำไปออกแผนงานบำรุงรักษา และติดตาม การดำเนินงานตามแผนฯ การเลื่อนแผนงานฯ การนำผลลัพธ์การดำเนินงานตามแผนฯ มาใช่ทบทวนการประเมิน เพื่อการออกแผนงานปรับปรุง พัฒนา อย่างต่อเนื่อง
5. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์นำมาใช้งาน เกี่ยวกับการจัดการ ด้านฐานข้อมูล (Database) สามารถวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดตัวชี้วัด เพื่อนำไปสู่ การพิจารณาออกแผน เพื่อการปรับปรุง พัฒนาระบบงาน การจัดการสภาพปัญหา การนำระบบ Digital มาใช้อำนวยความสะดวกการดำเนินงาน การยกระดับความรู้ความสามารถ เป็นต้น ได้แบบบูรณาการ

 

Job Specifications :

1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องมือวัด หรือไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์การทำงานในโรงงานปิโตรเคมีและการกลั่น 0-3 ปี
3. TOEIC Score อย่างน้อย 550 คะแนน

งานวิศวกรรมวัสดุและการกัดกร่อน (Material and Corrosion Engineer)

 

Job Summary:
1. ประเมินและพิจารณาเชิงลึกเกี่ยวกับวัสดุและการกัดกร่อน รวมถึงการตัดสินใจ และเลือกเสนอแนวทาง การให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อคิดเห็น เชิงเทคนิควิศวกรรม และข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับ Mechanical Integrity รวมไปถึง Expected Failures ของเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต
2. ดำเนินงาน Failure investigation, วางแผนการดำเนินงานทั้งด้านทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถดำเนินงานทดสอบ/วิเคราะห์ความเสียหายได้อย่างเหมาะสม และเสนอแนวทางการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ     
3. เข้าใจกระบวนการ ความเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อนำมารวบรวมวิเคราะห์ของกระบวนการต่างๆ สำหรับ RBI (Risk Based Inspection), Asses Integrity assessment
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Corrosion control, Corrosion protection and prevention เพื่อให้โรงงานมีแผนการซ่อมบำรุงรักษา การออกแบบสำหรับการป้องกัน/ควบคุมการกัดกร่อนที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถ Apply database for Corrosion monitoring and control
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของความเสียหาย การกัดกร่อน ปัจจัยและผลกระทบของ Corrosion monitoring system รวมถึงงาน IOW Management เพื่อให้การควบคุมการผลิต การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ โรงงาน เป็นไปอย่างเหมาะสม
6. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์นำมาใช้งาน เกี่ยวกับการจัดการ ด้านฐานข้อมูล (Database) สามารถวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดตัวชี้วัด เพื่อนำไปสู่ การพิจารณาออกแผน เพื่อ การปรับปรุง พัฒนาระบบงาน การจัดการสภาพปัญหา การนำระบบ Digital มาใช้อำนวยความสะดวกการดำเนินงาน การยกระดับความรู้ความสามารถ เป็นต้น ได้แบบบูรณาการ 

 

Job Specifications:
1. ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมโลหการ (Metallurgical Engineering) หรือวิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering)
2. ประสบการณ์การทำงานในโรงงานปิโตรเคมีและการกลั่น 0-3 ปี
3. TOEIC Score อย่างน้อย 550 คะแนน

งานความเชื่อมั่นด้านเครื่องจักรกล (Reliability Engineer)

 

Job Summary:
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เครื่องจักรกล เพื่อนำไปสู่แนวคิด กำหนดกลยุทธ และแนวทาง จัดการงานวางแผนบำรุงรักษา ในเชิงรุกและเชิงรับ
2. มีความรู้ ความเข้าใจ ข้อกำหนด และมาตรฐาน(Code & Standard) ด้านวิศวกรรม(Engineering) และด้านบำรุงรักษา(Maintenance) สามารถประยุกต์นำมาใช้ในงาน ด้าน Reliability and Asset Integrity
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ FMEA ของเครื่องจักรกล เพื่อนำไปสู่การป้องกันด้วยการออกแบบ และออกแผนงาน ปรับปรุง พัฒนา อย่างต่อเนื่อง
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การวางแผนงานบำรุงรักษา เครื่องจักรกล ในเชิงรุก และเชิงรับ
5. มีความรู้ความเข้าใจ เครื่องมือที่มีกระบวนเป็นขั้นตอน RCM (Reliability Centered Maintenance) เพื่อนำทีม ใช้ประเมินกำหนดรูปแบบ ความเสียหาย (Failure Mode) ของเครื่องจักรกล แบบเชิงรุก ภายใต้การจัดการความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กำนหนด วิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล หรืออุปกรณ์การผลิตที่เกี่ยวข้อง นำไปออกแผนงานบำรุงรักษา และติดตาม การดำเนินงานตามแผนฯ การเลื่อนแผนงานฯ การนำผลลัพธ์การดำเนินการ ตามแผนฯ มาใช่ทบทวนการประเมิน เพื่อการออกแผนงานปรับปรุง พัฒนา อย่างต่อเนื่อง
6. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์นำมาใช้งาน เกี่ยวกับการจัดการ ด้านฐานข้อมูล (Database) สามารถวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดตัวชี้วัด เพื่อนำไปสู่ การพิจารณาออกแผน เพื่อ การปรับปรุง พัฒนาระบบงาน การจัดการสภาพปัญหา การนำระบบ Digital มาใช้อำนวยความสะดวกการดำเนินงาน การยกระดับความรู้ความสามารถ เป็นต้น ได้แบบบูรณาการ

 

Job Specifications:
1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล และ อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์การทำงานในโรงงานปิโตรเคมีและการกลั่น 0-3 ปี
3. TOEIC Score อย่างน้อย 550 คะแนน
 

งานความเชื่อมั่นด้านอุปกรณ์เครื่องกล (Mechanical Integrity Engineer)


Job Summary:
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อุปกรณ์เครื่องกล เพื่อนำไปสู่แนวคิด กำหนดกลยุทธ และแนวทางจัดการงานวางแผนบำรุงรักษา ในเชิงรุกและเชิงรับ
2. มีความรู้ ความเข้าใจ ข้อกำหนด และมาตรฐาน(Code & Standard) ด้านวิศวกรรม(Engineering) และด้านบำรุงรักษา(Maintenance) สามารถประยุกต์นำมาใช้ในงาน ด้าน Reliability and Asset Integrity
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การวางแผนงานตรวจสอบ อุปกรณ์เครื่องกล ในเชิงรุก และเชิงรับ
4. มีความรู้ ความเข้าใจ เครื่องมือ ที่มีกระบวนการเป็นขั้นตอน Risk base inspection (RBI) เพื่อนำทีม ใช้ประเมินกำหนดรูปแบบ ความเสียหาย (Failure Mode) ของอุปกรณ์เครื่องกล แบบเชิงรุก ภายใต้การจัดการความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แล้วนำไปประกอบ การจัดทำแผนงานตรวจสอบ และติดตาม การดำเนินงานตามแผนฯ การเลื่อนแผนฯ การนำผลลัพธ์การตรวจสอบตามแผนฯ มาใช่ทบทวนการประเมิน เพื่อการออกแผน ปรับปรุงพัฒนา อย่างต่อเนื่อง
5. มีความรู้ความเข้าใจ ระบบ งานซ่อมชั่วคราว หยุด /ป้องกันการรั่วไหล ออกจากกระบวนการผลิต (Temporary On-Line Stop Leak and Wall Loss Strengthening Repair Management) เพื่อการดูแล ใช้งานระบบ การปรับปรุง พัฒนา อย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามให้จุดซ่อมชั่วคราว ดังกล่าวได้รับการซ่อมแบบถาวร ในทุกช่วงหยุดกระบวนการผลิต
6. มีความรู้ความเข้าใจ การประเมินความพร้อมใช้งานของ อุปกรณ์รับแรงดัน ตามมาตรฐาน API/ASME
7. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์นำมาใช้งาน เกี่ยวกับการจัดการ ด้านฐานข้อมูล (Database) สามารถวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดตัวชี้วัดเพื่อนำไปสู่ การพิจารณาออกแผน เพื่อ การปรับปรุง พัฒนาระบบงาน การจัดการสภาพปัญหา การนำระบบ Digital มาใช้อำนวยความสะดวกการดำเนินงาน การยกระดับความรู้ความสามารถ เป็นต้น ได้แบบบูรณาการ


Job Specifications:
1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์การทำงานในโรงงานปิโตรเคมีและการกลั่น 0-3 ปี
3. TOEIC Score อย่างน้อย 550 คะแนน