Loading...
Share this Job

Researcher

Date: 20-Mar-2021

Location: Rayong Office

Company: IRPC Public Company Limited

Responsibilities:

1. ดำเนินงาน ทดลองและวิเคราะห์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามแผนงานวิจัยและพัฒนา หรือ ข้อกำหนดของโครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบ จัดเตรียม และ ดูแลรักษา เครื่องมือ/เครื่องจักร/วัสดุ/อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. รวบรวม สรุป และจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนางานและ/หรือ งานวิจัย พัฒนา วิเคราะห์และคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และ/หรือ กระบวนการผลิตใหม่

Qualification:

1. ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
2. มีประสบการณ์ด้านวิจัย/ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีหรือปิโตรเลียม 0-3 ปี