สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

IRPC มีการบริหารจัดการระบบค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการพื้นฐาน คุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยคำนึงถึงความหลากหลายของพนักงาน ทั้งในกลุ่มพนักงานผู้บริหารและกลุ่มพนักงานพื้นที่ปฏิบัติในส่วนโรงงานและสำนักงาน  รวมถึงลักษณะการทำงานในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งจะพิจารณาปรับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์จะพิจารณาจากสภาพแวดล้อม สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและนำมาปรับปรุงโดยเทียบเคียงภายในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน หรือจากการสำรวจความถึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ใช้แนวทางการจัดการแรงงานสัมพันธ์ในเชิงรุกผ่านกลุ่มตัวแทนนายจ้างและคณะกรรมการลูกจ้าง รวมถึงมีสหภาพแรงงานฯ รับความคิดเห็นจากพนักงานและเป็นตัวแทนพนักงานในการเจรจาต่อรอง นำมาปรับปรุงนโยบายด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือน

นอกจากนี้ยังจัดสวัสดิการที่ครอบคลุมถึงครอบครัวพนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพสำหรับครอบครัว การจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ Family day การก่อตั้งชมรมเพื่อนเพื่อช่วยเหลือภายในกลุ่มพนักงาน และทุนการศึกษาเล่าเรียนบุตรพนักงาน

การจัดการด้านสุขภาพของพนักงาน มีการตรวจสุขภาพก่อนรับเข้าทํางาน และเมื่อเป็นพนักงานแล้วจะมีการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพประจําปี และมีการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของพนักงาน ได้แก่ การตรวจปอด และการได้ยิน ตามมาตรฐาน TIS/BS OHSAS18001 และ มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านความปลอดภัยที่พนักงานทุกระดับต้องเข้ารับการอบรมและปฏิบัติตาม